Termékinformációk

Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi (1 db)
Szerző: Zsolnai László (szerk.)
Megjelenés: 2010
Kiadó: Typotex
ISBN: 978-963-2792-91-0
Terjedelem: 232 oldal
Állapot: Antikvár
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 1556
Ár:
Ár:7,500 Ft

A könyv tartalmáról

Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi
 
A budd­his­ta köz­gaz­da­ság­tan  (budd­hist eco­no­mics) - a budd­hiz­mus alap­esz­méi által ins­pi­rál­tan - a gaz­da­ság és a gaz­da­sá­gi te­vé­keny­sé­gek új­faj­ta meg­kö­ze­lí­té­sét adja. A ma ural­ko­dó (ma­inst­ream) köz­gaz­da­sá­gi meg­kö­ze­lí­tés­sel, a pro­fit­nö­ve­lés min­den­ko­ri aka­rá­sá­val  szem­ben,  vá­gyak ön­kén­tes kor­lá­to­zá­sát, a mások ön­zet­len szol­gá­la­tát gaz­da­sá­gos­nak te­kin­ti, sőt a béke, az öko­ló­gi­ai fenn­tart­ha­tó­ság és a bol­dog­ság  zá­lo­gát kí­nál­ja evvel. Mond­hat­juk nem­csak szo­kat­lan, hanem meg­hök­ken­tő ez a szem­pont.  De nem sze­rep­té­vesz­tett köz­gaz­dá­szok fi­lo­zó­fál­nak e könyv­ben, hanem fel­mé­ré­sek­kel, és ku­ta­tá­sok­kal iga­zolt új, tu­do­má­nyos ál­lí­tá­sok­kal bíz­tat a  nem­zet­kö­zi szer­ző­gár­da.

A szerző művei