Termékinformációk

Aeneise
Szerző: Vergilius
Terjedelem: 352 oldal
Állapot: antikvár
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 3467

A könyv tartalmáról

Aeneise
 
Alig van költője a római irodalomnak, a ki oly mély s állandó hatással lett volna az utókorra, mint Vergilius. A régi róma becsülését legnagyobb epikusa iránt a keresztény középkornak egészen más jellegű, de épen nem csekélyebb tisztelete váltja fel, Krisztus prófétáját látva a cumae-i sybilla ihlette költőben, kinek a tekintélyét a középkor skolaszticizmusa sérthetetlen tudományos dogmává emelte. Ő az egyetlen költője a pogány klasszicizmusnak, a ki a bálványromboló középkort - mely az antik műveltség minden régi eszményét ép úgy ledöntötte, mint bazilikáiban a régi istenszobrokat - egyenesen az egyház védelme alatt, a kereszténység példátlan tisztelete közt éli át, s századokon keresztül nemcsak a legnagyobb szellemekre hat ihletőn, mint pl. Dantéra, a kinek túlvilági útjában vezető s kisérő társa; nemcsak a tanúltabb, műveltebb közönségre hat, mely nemzedékről nemzedékre az ő művén tanúlja megérteni az eposzt: hanem - a mire az egész római irodalomban alig találhatunk analogiát - csaknem kétezer esztendő múltán hat még a tanulatlan, iskolázatlan népre is, s a lelkeket ígéző, az alvilágot megjárt varázsló Virgilio szelleme még most is ott él, még most is fel-feltámad az ő szerette parthenopolisának a (a mai Nápolynak) népregéiben, népdalaiban. A reneszánsz a pogány költő e régi tekintélyét fentartja és állandósítja; a könyvnyomtatás (mely első munkái közé vette fel: az első nyomtatott Vergilius Rómában, 1469-ben jelent meg) hatását még áltatlánosabbá, még mélyebbé teszi; a humanizmus a hibátlan tökéletesség mintaképe gyanánt magasztalta századokon keresztül, s mikor a középkornak csaknem a szentekét megközelítő tisztelete és a skolaszticizmus vak hódolata véget érnek is: híre már nemcsak a tradició erejénél fogva él tovább, de, míg művelődésünka múlttól végkép el nem szakad: élni is fog, mint a régi műveltség egyik legfőbb dokumentuma s ható ereje.

A szerző művei